Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van elke door Massage Praktijk-Specials aangegane overeenkomst en van elke door Massage Praktijk-Specials gedane aanbieding in welke vorm dan ook.

Artikel 2

Van deze voorwaarden afwijkende afspraken gelden slechts indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele door koper gehanteerde inkoop- en leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze expliciet en schriftelijk door Massage Praktijk-Specials zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen


1. Alle door Massage Praktijk-Specials gedane aanbiedingen of uitgegeven prijslijsten zijn vrijblijvend.

2. Massage Praktijk-Specials heeft het recht verhogingen van belastingen of van overheidswege opgelegde heffingen, door te bere­kenen.

3. Schriftelijk, telefonisch of per mail geplaatste orders verbinden Massage Praktijk-Specials slechts als deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 4 Levering

1. Alle door Massage Praktijk-Specials opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en derhalve niet nauwkeurig.

2. Op alle leveringen worden transportkosten aan u berekend, tenzij anders vermeld.

3. Levering geschiedt door ter hand stelling aan de koper of door plaatsing van de zaken bij of op zijn bedrijfsterrein.

4. Wanneer de zaken na leveringstermijn door de koper niet zijn geaccepteerd, worden deze voor zijn rekening en risico bewaard op een door Massage Praktijk-Specials te bepalen plaats.

5. Indien de koper weigert zaken in ontvangst te nemen binnen de gestelde leveringstermijn, heeft Massage Praktijk-Specials het recht om voor de bedoelde zaken een factuur uit te doen.

6. Bij gedeeltelijke levering van een samengestelde order is Massage Praktijk-Specials gerechtigd om deze deellevering te factureren.

Artikel 5 Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden direct na factuurdatum. Na volledige betaling wordt de bestelling geleverd.

2. De koper zal in verzuim zijn door het verstrijken van de betalingstermijn.

3. Vanaf 1 maand na factuurdatum is de koper aan Massage Praktijk-Specials een rente verschuldigd van 5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte hiervan, dat de betaling in gebreke blijft.

4. Het recht van de koper om de vordering van Massage Praktijk-Specials te verrekenen met eventuele vorderingen van koper op Massage Praktijk-Specials wordt uitdruk­kelijk uitgesloten.

5. Indien koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit de met Massage Praktijk-Specials gesloten overeenkomst voortvloeien en in geval van faillissement, e.e.a., wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Massage Praktijk-Specials gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, deze overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Massage Praktijk-Specials tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

6. In geval van niet-tijdige betaling is de koper tevens aan Massage Praktijk-Specials verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die van niet-betaling het gevolg zijn.

7. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die redelijkerwijs door Massage Praktijk-Specials gemaakt zijn voor hulp van derden bij de invordering van de vordering.

8. Massage Praktijk-Specials is gerechtigd om de onder punt 7 bedoelde kosten for­faitair op 15% van het verschuldigde bedrag te stellen, met een minimum van € 35,-, alles ex. BTW.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Massage Praktijk-Specials blijft eigenaar van de door haar verkochte en geleverde zaken, zolang de koper niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij Massage Praktijk-Specials verschuldigd is.

Artikel 7 Reclame

1. De koper dient de door Massage Praktijk-Specials verkochte en geleverde zaken bij ontvangst te controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en kwaliteit.

2. De koper kan op een gebrek met betrekking tot de geleverde zaken geen beroep doen, indien hij dit feit niet binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Massage Praktijk-Specials heeft gesteld.

3. De koper verliest alle rechten indien hij niet binnen hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd of als hij Massage Praktijk-Specials niet de gelegenheid heeft geboden zich terstond van de be­weerde gebrekkigheid te overtuigen.

4. In geval van gebreken aan door Massage Praktijk-Specials geleverde zaken anders dan door oorzaken die voor rekening en risico van de koper komen, zullen de betreffende zaken, indien nodig, kosteloos vervangen worden.

5. Olie, crème, lotion en andere vloeibare artikelen kunnen niet geruild worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1 De koper draagt vanaf het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld de volledige aansprakelijkheid en risico voor de genoemde zaken.

2 Massage Praktijk-Specials is alleen aansprakelijk voor schade geleden door koper die uitsluitend gevolg is van aan Massage Praktijk-Specials toe te rekenen handelingen. Alleen die schade wordt vergoed waartegen Massage Praktijk-Specials verzekerd is of had behoren te zijn.

3. Massage Praktijk-Specials is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken als gevolg van gebruik of gebrek aan het product, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Massage Praktijk-Specials.

4. Voor schade als gevolg van bederf of niet naar behoren meer functioneren van producten, als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van instructies of anderszins handelen, is Massage Praktijk-Specials niet aansprakelijkheid.

5. Eventuele aansprakelijkheid van Massage Praktijk-Specials voor schade, ontstaan door een bewezen gebrekkig zijn van door Massage Praktijk-Specials geleverde zaken, beperkt zich tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende zaken.

Artikel 9 Overmacht/Ontbinding

1. Indien zich buiten de wil van partijen omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren waardoor geen nakoming mogelijk is, is er sprake van over­macht.

2. Onder omstandigheden in lid 1 van dit artikel worden bedoeld, het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen ten aanzien van Massage Praktijk-Specials, in- en/of uitvoerverboden, stakingen, brand, vervoersstoringen, verlies of beschadigingen van aan de overeenkomst onderworpen zaken tijdens het transport daarvan, zowel indien deze voorkomen bij Massage Praktijk-Specials als bij haar toeleveranciers.

3. Gedurende de overmachtsituatie worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Massage Praktijk-Specials opgeschort. Indien de periode van niet kunnen nakomen langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden en zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4. Indien de Massage Praktijk-Specials bij het intreden van de overmacht al gedeel­telijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldaan, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.

Massage Praktijk-Specials behoudt te allen tijde het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen dan wel volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 10 Garantie

Op de door Massage Praktijk-Specials geleverde zaken wordt enkel garantie gegeven voor­ zover deze gegeven wordt door de fabrikant.

Artikel 11 Geschillenregeling

1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle door de Massage Praktijk-Specials aangegane overeenkomsten

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waar deze voorwaarden onderdeel van uitmaken zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Massage Praktijk-Specials geves­tigd is.

Artikel 12 Depot

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht